Τα μέλη του Oμίλου έχουν δικαιώματα και υποχρεώσεις που απορρέουν από την ιδιότητα τους και τα οποία αναφέρονται στο Καταστατικό.
Πέρα από το Καταστατικό όμως, έχει συνταχθεί ο παρών Εσωτερικός Κανονισμός, ο οποίος οριοθετεί το πλαίσιο μέσα στο οποίο τα μέλη του Ομίλου θα λειτουργούν, με γνώμονα την προώθηση των σκοπών και των στόχων του. Απόκλιση από τον Εσωτερικό Κανονισμό δεν επιτρέπεται ενώ, σε άλλη περίπτωση θα επιβάλλονται κυρώσεις μετά από απόφαση του ΔΣ οι οποίες θα ορίζονται κατά περίπτωση.
Κάθε μέλος οφείλει να ενημερώνεται σε τακτά χρονικά διαστήματα για τυχόν προσθέσεις ή τροποποιήσεις Εσωτερικού Κανονισμού.
Άγνοια του Εσωτερικού Κανονισμού δεν δικαιολογείται.

 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΟΦΑ‐AAC

 

  1. Κάθε μέλος ή αθλητής οφείλει να τηρεί του Κανόνες Ασφαλείας που διέπουν τη χρήση και τη μεταφορά του Αεροβόλου Όπλου του.
  2. Κάθε μέλος ή αθλητής οφείλει να γνωρίζει το περιεχόμενο του Καταστατικού του Ομίλου. Άγνοια του Καταστατικού δε δικαιολογείται και τυχόν παραβατική συμπεριφορά θα τιμωρείται κατά περίπτωση με απόφαση του Δ.Σ.
  3. Κάθε μέλος ή αθλητής οφείλει να έχει ευπρεπή συμπεριφορά και ένδυση και να δείχνει τον αρμόζοντα σεβασμό προς τους συναδέλφους του.
  4. Οριστική Καταδικαστική Απόφαση μέλους ή αθλητή που θα αφορά δικαστική διαμάχη γύρω από το Νόμο περί Όπλων 2168/1993 ή το Νόμο 2725/1999 περί Ερασιτεχνικού και επαγγελματικού αθλητισμού, θα επιφέρει τον άμεσο αποκλεισμό του από τον Όμιλο.
  5. Κάθε αθλητής οφείλει να συμμετέχει κατ’ ελάχιστον στο 25% του συνόλου των αγώνων που διεξάγει κατ’ έτος ο Όμιλος, σε άλλη περίπτωση δε θα ανανεώνεται η ιδιότητα του ως μέλος κατά το επόμενο ημερολογιακό έτος και κατ’ επέκταση δεν θα είναι δυνατή και η ανανέωση του Δελτίου του Σκοπευτή της ΣκΟΕ (ΔΕΣΚ).
ΔΣ Α.Ο.Φ.Α.
29 Ιανουαρίου 2016